Pages

Thursday, 13 February 2014

Yerevan Diaries: Cinema Star, "family space", film censorship, Lars von Trier and Parajanov

Here we are. Previously announced screening of Lars von Trier's Nymphomaniac has been cancelled by Cinema Star (part of recently opened Dalma Garden Mall Western style shopping centre in Yerevan), due to unspecified “complaints by individuals and groups". A day or two ago, I remember seeing this film being referred to as “porno-drama” by some on Armenian Facebook.

This reminded me hysteria and eventual cancellation of gay themed Parada film screening a year or so ago.

Even more outrageous, ridiculous, you name it, was Cinema Star's bullsh*t statement 'justifying' the cancelation of film screening by ‘cinema is a family space’ line.
«Որոշման համար հիմք են հանդիսացել մի շարք քաղաքացիների եւ հասարակական խմբերի բազմաթիվ առարկությունները, որոնք կասկած են հայտնել Հայաստանում մեծ էկրանով ֆիլմի ցուցադրության նպատակահարմարության վերաբերյալ: 2013 թվականին բացվելուց անմիջապես հետո Սինեմա Սթար Դալմա Գարդենը դարձավ «ընտանեկան տարածք» եւ երեւանցիների հանգստի սիրելի վայրերից մեկը: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը` մենք որոշեցինք խուսափել իրավիճակից, երբ ֆիլմի ցուցադրությունը կարող է հակասական կարծիքներ առաջացնել մեր այցելուների մոտ», - ասված է հաղորդագրության մեջ:
Forgetting for a moment such an utter nonsense as cinema calling itself a “family space”… If this was the case (which it is not, of course!), then why on earth did they announce the film's screening in the first place?!

If this is a some kind of “family space” cinema, then one would expect the showcase of only “U” or “PG”, or at the very maximum “12+” rating films there. One would expect. One would be wrong.

The even bigger irony is that this very cinema is currently screening a film that is as far from a “family friendly” notion as it can get - The Wolf of Wall Street, released in the UK under “18+” rating. A picture, still from The Wolf of Wall Street, is currently making rounds on Armenian sector of Facebook, along with abundance of jokes, memes and ridicules towards the Cinema Star and their statement.

But there is more ridiculousness incorporated within the statement. They also mentioned that they wanted avoiding the situation when a film’s screening generates “conflicting opinions” among cinema visitors… What?!… I have now ‘conflicting’ urge to laugh or scream…. Isn’t this the best that any film screening could achieve?!

This is a case of censorship, simple and plain. You better remove Parajanov’s picture from your foyer. You don't deserve such associations. You would have succumb to censorship and censor Parajanov too. Because you are such a coward, or as well known Armenian DJ Vakcina described on her FB page (translit AM): “vaxkot u tssik Cinema Star Armenia !”


Speculations are abound as to who is behind this cancellation. Some say it's the church, but no clear confirmation yet.

So here we are. Yesterday it was Parada, today it is Nymphomaniac… What awaits Armenia tomorrow?… Back to the USSR?… or shall I say forward to the Customs Union?

In this age of internet, don't they realise that censorship won't work in Armenia and will only achieve an opposite effect, generating even more interest about (in this case) the film… Don’t they realise how ridiculous they look now - both those who gave the orders and those who complied with such orders.

In the meantime, while publicly, with such stupid actions some want to present an image of Armenia as some kind of backwards, morality and ‘traditional values’ obsessed nation, word ‘porno’ is on top of most widely searched by Armenians online.

In any case, I will never go to any cinema or venue that supports or gave in to censorship.