Pages

Friday, 19 March 2010

SAVE Cinema Moscow Open-Air Hall: poster and quote

Good quote via Lragir (AM):

Հայ Առաքելական Եկեղեցին մեր պատմությունն է, սակայն այն չի կարող պատանդ վերցնել մեր ներկան ու ապագան։

***

*via Untitled Thoughts

poster by Meliksetyan Anahit

Մարտի 17-ից սկսած, մեկ շաբաթ, ամեն օր, ժամը 17:00-19:00 Թամանյանի արձանի մոտ մենք կանգնելու ենք և ստորագրություններ հավաքելու"Մոսկվա" կինոթատրոնի ամառային դահլիճը քանդելու դեմ:

From 17-24 March near the Tamanyan statue from 17:00 pm to 19:00 pm we will collect signatures against the demolition of "Moscow" cinema open air hall.

**my previous posts re above: see here and here

1 comment:

Anonymous said...

On this subject an interesting thing http://svejk-am.livejournal.com/