Pages

Monday, 8 March 2010

S.O.S. Save Cinema Moscow Open-Air Hall in Yerevan

"Please join the group and raise your voice to SAVE this unique architectural building of 60s and the only Open-Air Cinema Hall in Yerevan" - this was from a message I received via Facebook. I've joined the group, and advise you do the same.

From the Facebook group SAVE Cinema Moscow Open-Air Hall
The Poghos-Petros church that was situated in the place of present Moscow Cinema has been destroyed in the first years of Soviet Union. In 1960s in the backyard of the cinema open air hall was built by the architects Spartak Knteghcyan and Telman Gevorgyan. The building is considered as one of the best modern architectural venues of the city.

At present, the decision on the demolishment is followed by the expression of discontent of different layers of the citizens of Yerevan, and this group is also created as a result of this discontent.
***

Frankly, I cannot hide my dismay with this appalling decision by the Armenian government (of 25 February 2010) to demolish one of the finest buildings in the very heart of Yerevan to allow for yet another church in the capital. Don’t we have enough churches? There is only one open-air cinema hall in Yerevan; there are merely 2 cinemas in the capital which is a disgrace and should be a matter of concern for the government and Ministry of Culture in the first instance. Compare this with the ever growing number of churches... There was a saying in Soviet Armenia that Yerevan is an “open air museum” which was, of course, an exaggeration, but we certainly had some fine examples of architecture there. So what is now? Are we re-defining Yerevan as a “church-town”? Just because there was a church there which was destroyed back in Soviet times, does not mean that we should now repeat the same mistakes and destroy a fine cinema hall to re-build yet another church. Right next to the cinema - literally few steps across the street - there is already a church there which I wrote about earlier. Back in 2008, I posted re new construction project of a residence for The Catholicos and church which was accompanied by yet another demolition of Yerevan buildings: Armenian church: can’t get enough?

Open letters are posted to Armenian prime minister and The Catholicos calling to reconsider the decision, drop the demolition plans, and save Cinema Moscow’s open-air hall.
Նախեւառաջ գտնում ենք, որ, հատկապես այս դեպքում, անթույլատրելի է կրկնել խորհրդային անհավատ իշխանության հակապատմական սխալը եւ մշակութային մեկ արժեքի հաշվին ստեղծել մեկ ուրիշը: 

ՙՄոսկվա՚ կինոթատրոնի ամառային դահլիճի շենքը (ճարտարապետներ Սպարտակ Կնտեղցյան եւ Թելման Գեւորգյան) հիրավի հանդիսանում է Երեւան քաղաքի արդի ճարտարապետության լավագույն կառույցներից մեկը, որը ցավոք սրտի ըստ արժանվույն չի կիրառվել եւ խնմավել: Այն մեր քաղաքի այն սակավաթիվ կառույցներից է, որն ունի բարձրարժեք ճարտարապետական լուծումներ ու լավագույնս ներգծված է մեր քաղաքին: Լինելով Երեւան քաղաքի միակ բացօթյա դահլիճը, այն միշտ էլ հանդիսացել է երեւանցիների սիրված մշակութային վայրերից մեկը, որի լավագույն օրինակն է նախորդ տարի տեղի ունեցած ՙԲաց երաժշտական փառատոնը՚:

Գտնում ենք, որ նմանատիպ քաղաքային մշակույթի կարեւոր մաս կազմող միջավայրերի փոփոխության դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հասարակության լայն շրջանակների տեսակետները հասարակական քննարկումների միջոցովª  բացառելու կամ նվազագույնին հասցնելու հնարավոր սխալները:

Let’s raise our voice and express discontent to Armenian government’s appaling decision. Let’s protect what is little left of the finest examples of Armenian architecture.