Pages

Thursday, 10 November 2011

Exposed: racism and 'blood purity' part of ideology of Armenia ruling Republican party?

Thanks to a Facebook friend of mine, I did something I have never done before (or never had any desire whatsoever to do). I looked at the library of ideological publications produced by Armenia's ruling Republican party. In particular, one ‘fundamental’ and pretty 'mind-blowing’ publication. Trust me, that was more than enough for me. What I read there is disgusting, and believe you me, "disgusting" is an understatement.

It's a publication about ‘foundations’ of Armenian family and gender roles (published by Republican party in 2002 and available under the “library” section of their official website).


It uses N-word to refer to black people and 'justifies' the notion of 'purity of blood' calling for no mixed marriages in order to preserve... yes, that very same 'purity of blood' + more racist rant. I am not even going further into their 'defining' of gender roles etc. If this is not a Nazi and racist ideology, then what is it?

For a country with European inclination, or in fact for any country, this is an appalling display of what should have no place in modern world, let alone as part of the ideology of ruling party.  I wonder if Armenia president and PM, as party leaders, are aware of these ideological 'pearls' and whether they share what is supposedly part of their own party ideology? Either they should immediately ditch them from their 'library' and distance themselves from what was expressed in this and similar party publications or people associated with the Republican party risk putting shame on themselves and on Armenia's reputation.

Just to illustrate the point, below are only few extracts from the “Armenian Family” (“ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔ” - AM) publication (Republican Party of Armenia, Yerevan 2002):

Երբ մի քանի տարի առաջ ժառանգաբան Նվարդ Քոչարին հարցրեցինք, թե արդյոք ինքը համաձայն կլիներ, որ հայը, օրինակ, նեգրի հետ ամուսնանար, նա պատասխանեց.

- Եթե ընտրեց, ամուսնացավ, այո, համաձայն եմ: Կարեւորը որ նա հայկական միջավայրում ապրի եւ հայանա: Ինչ վատ կլինի, եթե նեգրի երաժշտականությունը, ռիթմի զգացողությունը ներմուծվի:

Թե ինչպես պիտի նեգրը հայանա, նույնիսկ երեւակայությունը թույլ չի տալիս պատկերացնել: Իսկ որ հայերս երաժշտականության բնածին պակաս ունենք եւ ստիպված պիտի ուրիշից ներմուծենք, շատ անլուրջ է:

Ներկայումս խառնազգի ամուսնությունները մեզանում (լինի Հայրենիքում, թե Սփյուռքում) առավելապես կատարվում են հաշվենկատորեն, երբ, բարեկեցիկ կյանքի ակնկալիքով, շատ հայեր “ամուսնանում” են եվրոպացիների, ամերիկացիների, արդեն` նաեւ պարսիկների, արաբների հետ:


Արյունախառնության կողմնակիցները գտնում են, որ իբր խաչասերումից առաջացած սերունդն ավելի ոժեղ և խելոք է լինում: Դժվար թե: [...] օրինակ, մուլատների մոտ ակնհայտ են մտավոր պակասությունները:

4 comments:

Ani said...

The English and Russian versions of the website (even the main page) are suddenly not working (I'm getting a "403 Forbidden" message for both). The English was fine the last time I checked it a few months ago. Mentioning it because even the main ideology page of the site is, in my opinion, quite overtly fascist. But the stuff you quoted is just simply ghastly...

Ankakh_Hayastan said...

When you think they can't get any lower, they somehow manage to do so. But, as they are followers of Njdeh ideology of racism, I am not surprised at all. Njdeh was a nazi and it's quite surprising to see how popular he is.

People seem to confuse right of self defense and self determination with racism and nazism.

Don't they have a deputy minister, I think of education, that gives nazi salute as his way of greeting people?

artmika said...

Beware: zombies and Hitler lookalikes invaded downtown Yerevan

Anonymous said...

well...the fact of the matter is that the Republicans aren't actually promoting any Ideology. they just copied and pasted Garegin Njdeh's ideas, mixed them around and said "aha, we have a platform"...but i means nothing, and they don't believe (or have even read it) either.